ศน.แก่ ๆ
 
 
การเขียนพู่กันจีน 書法
การนิเทศการศึกษา
 
August 2015
Su M T W Th F Sa
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Today: 30/08/2015
 
 
 
 
 

Welcome to ป๋องศรี
 
การนิเทศการศึกษา
การนิเทศการศึกษา เป็นกระบวนการทำงานร่วมกันของผู้นิเทศ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยทั่วไปจะกล่าวถึงใน 2 ลักษณะ คือ การนิเทศภายใน และการนิเทศภายนอก 1.การนิเทศภายใน หมายถึง กระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ผู้นิเทศภายใน ครู/บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ในอันที่จะส่งเสริม สนับสนุนช่วยเหลือ แนะนำ พัฒนา ปรับปรุง ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ตลอดจนการแก้ไขปัญหาการดำเนินกิจกรรมการศึกษาในสถานศึกษา ให้ดีขึ้น เป็นการเพิ่มพลังการปฏิบัติงานของครู รวมทั้งให้ครูมีความก้าวหน้าในวิชาชีพเพื่อให้งานต่าง ๆ สามารถดำเนินการได้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ ส่งผลต่อการศึกษาของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป (กรมการศึกษานอกโรงเรียน.2543:7) 2.การนิเทศภายนอก หมายถึง การนิเทศโดยบุคลากรภายนอกของหน่วยงานนั้น ๆ ผู้นิเทศ จะกำหนดเป้าหมาย จุดประสงค์ และแผนการนิเทศ รวมทั้งประสานแผนการนิเทศร่วมกับผู้ปฏิบัติงานโดยมีจุดมุ่งหมายของการนิเทศ คือ การตรวจสอบนโยบายและการบริหารงาน การสร้างขวัญกำลังใจ การพัฒนาบุคลากร การติดตามประเมินผล ฯลฯ การนิเทศภายนอกจะทำได้เป็นครั้งคราว ไม่สามารถนิเทศได้บ่อยครั้งหรือทันที่ที่เกิดปัญหา และไม่สามารถนิเทศได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกกิจกรรม และทุกกลุ่มเป้าหมายได้ (กรมการศึกษานอกโรงเรียน 2543:8)
 
12 พ.ย. 2553 09:57:54 น.   View (1,576) | Add a comment | Read comment (1) | Send to friend

Comments
ท่านยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ สำหรับผู้ยังไม่ได้สมัครสมาชิกโปรด คลิกที่นี่

9 เม.ย. 2554 14:06:45 น.
เจน จิรา says:
 
เห็นภาพตอนแรกคิดว่าท่านศน.ป๋องถือไม้เท้า ใจหายวาบเลย
 

 
ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
 
 
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สงวนสิทธิ์ 2537 Agreements

จำนวนผู้เข้าชม 0000392758