การใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

Post : สพร.สำนักงาน กศน.

View 157

การต่อวงจรไฟฟ้า แบบอนุกรม - SC(2)313006

Post : สพร.สำนักงาน กศน.

View 144

อุปกรณ์ที่ใช้ในวงจรไฟฟ้า - SC(2)313005

Post : สพร.สำนักงาน กศน.

View 144

เครื่องมือช่างไฟฟ้า - SC(2)314003

Post : สพร.สำนักงาน กศน.

View 107

ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ - SC(2)313002

Post : สพร.สำนักงาน กศน.

View 81

ประโยชน์และโทษของเสียง - SC(2)312008

Post : สพร.สำนักงาน กศน.

View 74

การเกิดและสมบัติของเสียง - SC(2)312008

Post : สพร.สำนักงาน กศน.

View 74

เรื่องความเร่ง - SC(2)312006

Post : สพร.สำนักงาน กศน.

View 87

ลักษณะโครงสร้างของโปรตีน - SC(2)309002

Post : สพร.สำนักงาน กศน.

View 89

สมบัติของโปรตีน - SC(2)309001

Post : สพร.สำนักงาน กศน.

View 92

สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ - SC(2)307008

Post : สพร.สำนักงาน กศน.

View 97

ความหมายของธาตุ - SC(2)307006

Post : สพร.สำนักงาน กศน.

View 76

สภาวะโลกร้อน (Global warming) ตอน 2 - SC(2)306021

Post : สพร.สำนักงาน กศน.

View 82

สภาวะโลกร้อน (Global warming) - SC(2)306020

Post : สพร.สำนักงาน กศน.

View 86