การใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

Post : สพร.สำนักงาน กศน.

View 621

การต่อวงจรไฟฟ้า แบบอนุกรม - SC(2)313006

Post : สพร.สำนักงาน กศน.

View 180

อุปกรณ์ที่ใช้ในวงจรไฟฟ้า - SC(2)313005

Post : สพร.สำนักงาน กศน.

View 476

เครื่องมือช่างไฟฟ้า - SC(2)314003

Post : สพร.สำนักงาน กศน.

View 134

ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ - SC(2)313002

Post : สพร.สำนักงาน กศน.

View 105

ประโยชน์และโทษของเสียง - SC(2)312008

Post : สพร.สำนักงาน กศน.

View 93

การเกิดและสมบัติของเสียง - SC(2)312008

Post : สพร.สำนักงาน กศน.

View 96

เรื่องความเร่ง - SC(2)312006

Post : สพร.สำนักงาน กศน.

View 109

ลักษณะโครงสร้างของโปรตีน - SC(2)309002

Post : สพร.สำนักงาน กศน.

View 111

สมบัติของโปรตีน - SC(2)309001

Post : สพร.สำนักงาน กศน.

View 112

สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ - SC(2)307008

Post : สพร.สำนักงาน กศน.

View 136

ความหมายของธาตุ - SC(2)307006

Post : สพร.สำนักงาน กศน.

View 104

สภาวะโลกร้อน (Global warming) ตอน 2 - SC(2)306021

Post : สพร.สำนักงาน กศน.

View 108

สภาวะโลกร้อน (Global warming) - SC(2)306020

Post : สพร.สำนักงาน กศน.

View 108