• @593xqbos
  • onielibrary2022@gmail.com

Video Clip

ปลาเค็มกางมุ้งหาดสำราญ จ.ตรัง

โพสต์โดย : สพร.สำนักงาน กศน. | หมวดหมู่ : ภูมิปัญญาท้องถิ่น | แหล่งการเรียนรู้ | เข้าชม : 1180 ครั้ง
เหมาะสำหรับ : ทั่วไป | เครดิต : สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมการเกษตร จัดทำโดยศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร | ติดตาม : Subscribe

รายละเอียดวิดีโอคลิป

กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกวา ซึ่งต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น/พัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ด้วยความร่วมมือของชุมชน จัดทำโดย @TRANG DOAE