• @593xqbos
  • onielibrary2022@gmail.com

Video Clip

ระบบการเกษตรแบบยั่งยืนเป็นอย่างไร..?

โพสต์โดย : สพร.สำนักงาน กศน. | หมวดหมู่ : ส่งเสริมการอ่าน | การเรียนรู้ | เข้าชม : 1180 ครั้ง
เหมาะสำหรับ : ทั่วไป | เครดิต : สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมการเกษตร จัดทำโดยศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร | ติดตาม : Subscribe

รายละเอียดวิดีโอคลิป

ระบบการเกษตรแบบยั่งยืน ที่สอดคล้องตามแนวนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ 1)เกษตรทฤษฏีใหม่ 2)เกษตรธรรมชาติ 3)เกษตรผสมผสาน 4)เกษตรอินทรีย์ 5)วนเกษตร ซึ่งแต่ละแบบเป็นอย่างไรนั้น ติดตามรับชมกัน