http://elibrary.nfe.go.th/linkbanner/banner_readfornation.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          นับตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม ปี 2548 เป็นต้นมา หลายคนคงเคยได้ยินการเปิดตัวของแหล่งการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่ง จากภาพทางสื่อมวลชน หลายคนตื่นตากับแนวคิด และรูปลักษณะที่ทันสมัยของอุทยานการเรียนรู้ หรือที่นิยมเรียกขานตามภาษานิยมในหมู่วัยรุ่น ในชื่อย่อภาษาอังกฤษ “TKpark” อันเป็นคำย่อจาก Thailand Knowledge Park ในฐานะองค์กรหนึ่งในสำนักงานที่รัฐบาลประกาศจัดตั้งเป็นองค์กรเพื่อศึกษา วิจัย พัฒนาและปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้สาธารณะของคนไทยในยุคสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้

          อันที่จริงคำว่า “อุทยานการเรียนรู้” เป็นคำชินหู โดยเฉพาะในหมู่นักการศึกษา ที่มีความไพเราะ และทำให้มองเห็นภาพว่าคงหมายถึง บรรยากาศที่ร่มรื่น เต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการเรียนรู้ และเมื่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับล่าสุดได้มีประกาศ เพื่อปฏิรูปกระบวนการจัดการศึกษา และส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้พัฒนาขีดความสามารถตามศักยภาพ ดังที่ทราบ และได้ประจักษ์ถึงผลการประกาศใช้ พรบ.ฉบับนี้ไปแล้ว ได้มีการระบุถึงการจัดการศึกษาว่าด้วยการส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้ที่มีมากกว่าในรั้วโรงเรียน และอาจรวมถึงศูนย์วิชาการ และสถาบันวิทยาการทั้งที่มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อการศึกษาโดยตรง หรือเพื่อส่งเสริมและนำไปเกี่ยวกับการศึกษา อยู่บ้าง รวมทั้งที่มีการจัดตั้ง และที่มีอยู่เพื่อการเรียนรู้ ตั้งแต่พิพิธภัณฑสถาน ศูนย์วัฒนธรรม หอสมุดแห่งชาติ ศูนย์ข้อมูลต่างๆ และศูนย์การแสดงออก เช่นสวนสาธารณะที่เปิดให้คนไปใช้บริการ สวนพฤกษาศาสตร์ เพื่อการค้นคว้า ตลอดจนหอศิลป์ อุทยานวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ และศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นต้น

 
เก็บตกแนวคิดในการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต
ในความเหมือนที่แตกต่าง ของห้องสมุดมีชีวิต
การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต
ห้องเรียนปฏิรูป ห้องสมุดมีชีวิต เชียงใหม่
ห้องสมุดประชาชนกศน มีชีวิต
ห้องสมุดมีชีวิตคือไม่ตาย
ห้องสมุดมีชีวิต version 2007
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สงวนสิทธิ์ 2537 Agreements

จำนวนผู้เข้าชม 0000393274