http://elibrary.nfe.go.th/linkbanner/banner_readfornation.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
  การเขียนบรรณานุกรม  
     
 
 
 
 
     การอ้างอิงที่ผู้จัดทำนำเสนอนี้เป็นระบบ APA (American Psychological Association) เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนอ้างอิงบรรณานุกรมในผลงานทางวิชาการของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิธีการเขียนอ้างอิงบรรณานุกรมจากสารนิเทศประเภทต่าง ๆ มีดังนี้

    รูปแบบเอพีเอ ถือว่าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเอกสารส่วนตัว ผู้อื่นไม่สามารถสืบค้นได้ฉะนั้นจึงไม่แนะนำให้รวมรายการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในบรรณานุกรม แต่ให้อ้างถึงไว้ในเนื้อความ สำหรับแบบเอ็มแอลเอ และแบบชิคาโก มีรายละเอียดทางบรรณานุกรมของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนดไว้เหมือนกัน ได้แก่ ชื่อผู้เขียน หัวข้อเรื่อง และวันที่ส่ง โดยแบบเอ็มแอลเอกำหนดให้มีชื่อผู้รับ ส่วนแบบชิคาโก ให้ระบุชื่อชนิดที่ของการติดต่อ (เช่น เป็นจดหมายส่วนตัว หรือจดหมายทางราชการ) และวันที่เข้าไปสืบค้น

 ตัวอย่าง บรรณานุกรมจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

แบบเอ็มแอลเอ

        ...............Sinee Tadtawee. “Technologies for Education.” E-mail to James Scott. 7 Sept. 2002.

แบบชิคาโก

        ...............Sinee Tadtawee. “Technologies for Education.” 7 Sept. 2002. Personal E-mail (8 Sept............................2002.)

        การอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตที่กล่าวมา เป็นเพียงวิธีเดียวคือการเขียนบรรณานุกรม และเป็นการเขียนบรรณานุกรมสำหรับแหล่งข้อมูลบางประเภท ในบางรูปแบบเท่านั้น แท้ที่จริงแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตมีหลากหลายประเภทกว่าที่กล่าว ทั้งการอ้างอิง ก็ยังมีวิธีการอื่นที่นอกเหนือไปจากการเขียนบรรณานุกรม และการเขียนบรรณานุกรมก็สามารถเขียนได้ในรูปแบบต่าง ๆ นอกจากที่ยกตัวอย่าง สิ่งสำคัญในการอ้างอิงแหล่งข้อมูล คือต้องปฏิบัติตามรูปแบบที่ผู้รับผิดชอบในการผลิตหรือเผยแพร่งานเขียนนั้น ๆ กำหนด

  การเขียนบรรณานุกรม หนังสือ เอกสาร และบทความที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต

        การเขียนรายละเอียดทางบรรณานุกรมสำหรับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต มีหลักการเช่นเดียวกับการเขียน รายละเอียดทางบรรณานุกรมของแหล่งข้อมูลประเภทอื่น ๆ คือ ต้องให้รายละเอียดที่ทำให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงแหล่ง ข้อมูลนั้น ๆ ได้ ในที่นี้จะขอกล่าวถึง การเขียนรายละเอียดทางบรรณานุกรมสำหรับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต สามประเภทใหญ่ ได้แก่

  1. หนังสือ
  2. เอกสาร และบทความ
  3. ข้อความที่ประกาศ (post) และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

        โดยจะยกตัวอย่างการเขียนในรูปแบบเอพีเอ (APA) ของสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน แบบเอ็มแอลเอ (MLA) ของสมาคมภาษา สมัยใหม่ และแบบชิคาโก (Chicago) ของมหาวิทยาลัยชิคาโก รูปแบบบรรณานุกรมทั้งสามนี้เป็นรูปแบบที่พบทั่วไปใน งานเขียนทางวิชาการทางสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

        การเขียนรายละเอียดทางบรรณานุกรมสำหรับ หนังสือ เอกสารและบทความที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตมีรูปแบบ และองค์ประกอบเช่นเดียวกับ บรรณานุกรมหนังสือ เอกสารและบทความที่เผยแพร่ทั่วไปในรูปสิ่งพิมพ์

        รายละเอียดที่ ควรมี ได้แก่ ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ปีที่ผลิต (เทียบได้กับปีที่พิมพ์) และแม้ว่าจะละรายละเอียดบางประการ เช่น เมืองที่พิมพ์ หรือสำนักพิมพ์ ซึ่งหาไม่ได้ก็ได้ แต่ต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสืบค้นเอกสารนั้น ๆ ระบุไว้ ได้แก่ วันที่และเดือนปีที่ สืบค้น และยูอาร์แอล (URL) ซึ่งควรให้เฉพาะเจาะจงจนถึงหน้าเอกสารที่อ้างถึงให้มากที่สุด และหากยูอาร์แอลมีความยาว ไม่ สามารถพิมพ์ให้จนจบได้ในบรรทัดเดียว ควรแบ่งข้อความโดยขึ้นบรรทัดใหม่ด้วยข้อความหลังเครื่อง หมายทับ (/) หรือ ก่อนเครื่องหมายมหัพภาค (.)

  • เหตุที่ต้องระบุวันที่และเดือนปีที่สืบค้น เป็นเพราะข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บอาจมีการเปลี่ยนแปลง และเคลื่อนย้าย ทางที่ดีผู้ค้นคว้าควรพิมพ์เอกสารที่อ้างอิงไว้เป็นหลักฐานด้วย
  • URL ย่อมาจาก Universal Resource Locator หมายถึง ตัวชี้แหล่งในอินเตอร์เน็ต

  ตัวอย่าง บรรณานุกรมหนังสือ

แบบเอพีเอ

        ...............Einstein, A. (2000). Relativity : The special and general theory (R.W. Lawson,

        ..........................Trans.). New York : Bartleby.com. (printing version was published by Henry Holt,

        ..........................New York in 1920). Retrieved August 21, 2002, from http://www.Bartleby.com/..........................173/

        ...............หลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง. (2542). กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน. .      .........................สืบค้นเมื่อ 24 สิงหาคม 2545, จากhttp://www.Royin.go.th/roman-translate.html


แบบเอ็มแอลเอ

        ...............Einstein, Albert. Relativity : The Special and General Theory. Trans. Robert W.

        ...........................Lawson. New York : Bartleby.com., (2000) Printing version was published by

        ...........................Henry Holt, New York in 1920. 21 August 2002 <http://www.Bartleby .com/ ...........................173/>

        ...............หลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2542.

        ..........................24 สิงหาคม 2545 http://www.Royin.go.th/roman-translate.html

แบบชิคาโก

        ...............Einstein, Albert. Relativity : The Special and General Theory. Translated by

        ...........................Robert W. Lawson. New York : Bartleby.com., 2000 Printing version was published

        ...........................by Henry Holt, New York in 1920. <http://www.Bartleby .com/173/> (21 August ...........................2002).

        ...............หลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน,

        ...........................2542. http://www.Royin.go.th/roman-translate.html (24 สิงหาคม 2545).

  ตัวอย่าง บรรณานุกรมบทความในวารสาร

แบบเอพีเอ

        ...............Fiese, B. H., & Tomcho, T. J.. (2001). Finding meaning in religious practices : The

        ...........................relation between religious holiday rituals and marital satisfaction. Journal of

        ...........................Family Psychology, 15, 597-609. Retrieved August 22, 2002, from

        ...........................http://www.apa.org/journals/fam/press_releases/december_2001/

        ...........................fam154597.html

        ...............ธีรภัทร มนตรีศาสตร์. (สิงหาคม, 2545). Thumb Drive มิติใหม่แห่งการเก็บข้อมูล.

        ...........................ไมโครคอมพิวเตอร์, ฉบับที่ 204. สืบค้นเมื่อ 21 สิงหาคม 2545, จาก

        ...........................http://www.micro.se-ed.com/content/mc204/default.asp

แบบเอ็มแอลเอ

        ...............Fiese, Barbara H., and Tomas, J. Tomcho. “Finding Meaning in Religious Practices : The

        ...........................Relation Between Religious Holiday Rituals and Marital Satisfaction.” Journal of

        ...........................Family Psychology 15 (2001) : 597-609. 22 Aug. 2002

        .......................... <http://www.apa.org/journals/fam/press_releases/december_2001/

        ...........................fam154597.html>

        ...............ธีรภัทร มนตรีศาสตร์. “Thumb Drive : มิติใหม่แห่งการเก็บข้อมูล.” ไมโครคอมพิวเตอร์

        ...........................204(2545). 21 สิงหาคม 2545 <http://www.micro.se-ed.com/content/

        ...........................mc204/default.asp>

แบบชิคาโก

        ...............Fiese, Barbara H., and Tomas, J. Tomcho. “Finding Meaning in Religious Practices : The

        ...........................Relation Between Religious Holiday Rituals and Marital Satisfaction.” Journal of

        ...........................Family Psychology, 15 (Dec. 2001) : 597-609. <http://www.apa.org/journals/

        ...........................fam/press_releases/december_2001/fam154597.html> (Aug. 22, 2002).

        ...............ธีรภัทร มนตรีศาสตร์. “Thumb Drive : มิติใหม่แห่งการเก็บข้อมูล.” ไมโครคอมพิวเตอร์, ฉบับที่ 204.

        ...........................(สิงหาคม 2545). http://www.micro.se-ed.com/content/mc204/default.asp

        ...........................(22 สิงหาคม, 2545).

  ตัวอย่าง บรรณานุกรมบทความในนิตยสาร

แบบเอพีเอ

        ...............Masland, T. (2002, September 7). Pragmatism versus principle. Newsweek. Retrieved

        ...........................September 8, 2002, from http://www.msnbc.com/news/802941.asp

แบบเอ็มแอลเอ

        ...............Masland, Tom. “Pragmatism versus Principle.” Newsweek. 7 September 2002. 8

        ...........................September 2002 http://www.msnbc.com/news/802941.asp

แบบชิคาโก

        ...............Masland, Tom. “Pragmatism versus Principle.” Newsweek, 7 Sept. 2002.

        ...........................http://www.msnbc.com/news/802941.asp (8 Sept. 2002)

  ตัวอย่าง บรรณานุกรมบทความในหนังสือพิมพ์

แบบเอพีเอ

        ...............Swartzentruber, D. (2002, Step. 4). The Internet in Asia. Bangkok Post. Retrieved Sept.

        ...........................8,2002, from http://bangkokpost.net/politics/

แบบเอ็มแอลเอ

        ...............Swartzentruber, David. “The Internet in Asia.” Bangkok Post. 4 Sept. 2002. 8 Sept. 2002.

        ...........................http://bangkokpost.net/politics/

แบบชิคาโก

        ...............Swartzentruber, David. “The Internet in Asia.” Bangkok Post, 4 September 2002.

        ...........................http://bangkokpost.net/politics/ (8 Sept. 2002).

   การเขียนบรรณานุกรมข้อความที่ประกาศ (post) บนอินเทอร์เน็ต

        ข้อความที่ประกาศบนอินเตอร์เน็ต ในที่นี้หมายถึง ข้อความที่นำเสนอเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเว็บฟอรัม (web forum) ข้อความที่นำเสนอในลิสต์เซิร์ฟ (Listserv) และกลุ่มข่าว (Newsgroup) ต่าง ๆ รายละเอียดที่ควรระบุ ได้แก่ ชื่อผู้ประกาศ วันเดือนปีที่ประกาศ หัวเรื่อง (ดูตามที่ปรากฏในบรรทัดหัวข้อ subject) และยูอาร์แอล (ยกเว้นสำหรับ ข้อความในกลุ่มข่าว ให้ระบุชื่อกลุ่มข่าวแทน) โดยในแบบเอพีเอ และ แบบเอ็มแอลเอ กำหนดให้มีข้อความที่บ่งว่าเป็นข้อความ ที่ประกาศ และในแบบเอ็มแอลเอ และ แบบชิคาโก กำหนดให้ระบุวันที่ที่สืบค้น

        รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมของมศว

        ข้อความ  : การจัดเรียงบรรณานุกรม

        หนังสือ

        ชื่อ/ชื่อสกุล.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่องหนา.//ครั้งที่พิมพ์.//เมืองที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์.

         วารสาร

        ชื่อ/ชื่อสกุลผู้เขียนบทความ.//(ปี,/วัน/เดือน).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสารหนา.//ปีที่(ฉบับที่)/:/หน้าที่อ้าง.

        ชื่อบทความ.//(ปี,/วัน/เดือน).//ชื่อวารสารหนา.//ปีที่(ฉบับที่)/:/หน้าที่อ้าง.

        หนังสือพิมพ์

        ชื่อผู้เขียน.//(ปี,/วัน/เดือน).//ชื่อบทความหรือชื่อคอลัมน์.//ชื่อนสพหนา.//หน้าที่ตีพิมพ์.

        เว็บไซต์

        ผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์,/วันเดือนของวารสารหรือปีที่สืบค้น).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสารหนา.//(คำบอกแหล่งข้อมูลอิเลกทรอนิกส์). //ปีที่(ฉบับที่)/:/หน้า.//แหล่งที่มา:/ชื่อของแหล่งที่มา;/ชื่อแหล่งย่อย.//วันที่สืบค้น. หัวข้อย่อยในเว็บไซต์หนา. (ปีที่สืบค้น).//แหล่งที่มา:/ชื่อของแหล่งที่มา;/ชื่อแหล่งย่อย.//วันที่สืบค้น.

        เช่น

        ราชบัณฑิตยสถาน. (2543). รายงานผลการวิจัยเรื่องการออกเสียงคำไทย(หนา). (ออนไลน์). แหล่งที่มา:http:.......html. วันที่สืบค้น 25 กรกฎาคม 2547.

 

 

ที่มา : http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/

 
     
 
ข่าวอิเล็กโทรนิกส์อื่นๆ ที่น่าสนใจ
 
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สงวนสิทธิ์ 2537 Agreements

จำนวนผู้เข้าชม 0000392485